ข้อมูลพื้นฐาน

11889522_498271700350908_4820485736040232268_n11890949_497345560443522_3485744249794185616_n

 

 

 

 

 

ชื่อส่วนงาน :  คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Faculty of Agriculture and Agricultural Industry)

ที่ตั้ง : อาคารชั่วคราว(อาคาร 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เลขที่ 186 ถนน  สุรินทร์ – ปราสาท  ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

พันธกิจ 

  1.  ผลิตบัณฑิตโดยการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าในระดับสากล

  2. ส่งเสริมการทำงานวิจัยสาขาวิชาทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร งานวิจัยเชิงบูรณาการและเชิงสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ต่อการพัฒนาภูมิภาค และประเทศโดยรวม

  3. เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการสู่เกษตรกรและประชาชนเพื่อพัฒนาชุมชน สังคมรวมทั้งการให้ความรู้เพื่อการจัดการผลผลิตที่เหมาะสมและยั่งยืน

  4.  ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล

อัตลักษณ์ : คุณธรรมนำความรู้สู่สัมมาชีพ

ปรัชญา : องค์กรการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาการเกษตรและอุสาหกรรมเกษตรในท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ : พัฒนาบัณฑิตผลิตงานวิจัย ให้บริการวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร