บุคลากรคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

 

นายณรงค์-ทองสนิทนายณรงค์ ทองสนิท

นางสาวสีดารัตน์-ลานตวนนางสาวสีดารัตน์ ลานตวน

นางสาวสุดาภรณ์ ไชยชาญ นางสาวรจนา  ร่วมใจ
นางสาวรุ่งนภา-พิลาดี

นางสาวรุ่งนภา พิลาดี

นางสาวเพชรรัตน์ พรหมทา

น.ส.ละมัย-คิดชนะนางสาวละมัย คิดชนะ

นายภาณุพงศ์  บุตรงาม