หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
เรียนรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต

จบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้
1. ครู อาจารย์ ในสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกสังกัด
2. ครูวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. นักวิชาการศึกษา
4. นักวิชาการเกษตร
5. องค์การบริหารส่วนตำบล (อ.บ.ต)
6. นักวิชาการบริษัทเอกชน
7. ประกอบอาชีพอิสระ
8. พนักงานหรือผู้จัดการฟาร์ม
9. เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร
10. พนักงานบริษัทที่เกี่ยวกับเกษตร