หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ 4 ปี) สาขาวิชาสัตวศาสตร์

เรียนรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

จบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้

  1. รับราชการ เช่น ครู นักวิชาการสัตวบาล ผู้ช่วยสัตวแพทย์ เป็นต้น

  2. นักสัตวบาลประจำฟาร์ม

  3. นักวิชาการเกษตร

  4. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายภาคเอกชน

  5. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

  6. นักวิชาการในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ การผลิตและการแปรรูป

  7. พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  8. นักวิจัย นักวิชาการ และอาจารย์