หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ 4 ปี) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เรียนรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

มี 4 วิชาเอกต่อไปนี้

  1. วิชาเอกการจัดการธุรกิจเกษตร

  2. วิชาเอกพืชศาสตร์

  3. วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  4. วิชาเอกเกษตรกรรมทั่วไป

จบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้

  1. งานราชการ เช่น ครู อาจารย์ นักวิชาการประจำหน่วยงานราชการทางด้านการเกษตร เช่นเกษตรตำบล เกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมที่ดิน ศูนย์วิจับพืชสวน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อ.บ.ต ฯลฯ

  2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ เช่น ธ.ก.ส

  3. พนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตร ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและยาเวชภัณฑ์สัตว์ เมล็ดพันธ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ

  4. นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย ในสถาบันวิจัย

  5. ประกอบอาชีพส่วนตัว ธุรกิจทางด้านพืชไร่ พืชสวน ประมง และปศุสัตว์