หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ 4 ปี) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

เรียนรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

จบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้

  1. ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

  2. เจ้าหน้าที่หรือพนักงานระดับปฏิบัติการสายงานโลจิสติกส์ นักวิเคราะห์ นักวิชาการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในกระทรวงคมนาคม กรมศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด บริษัทขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ หรือผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ธุรกิจคลังสินค้าลักระจายสินค้า ธุรกิจการผลิต ธุรกิจนำเข้าและส่งออก ธุรกิจจัดซื้อจัดจ้าง