อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร”

0
355

กำหนดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร”
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

——————————————————————–

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น.

พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

๑๓.๔๕ – ๑๖.๔๕ น.

บรรยายให้ความรู้หัวข้อ  “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร”
โดย รองศาสตราจารย์สมบูรณ์วัลย์  สัตยารักษ์วิทย์

๑๖.๔๕ – ๑๗.๐๐ น.

ถาม – ตอบ

๑๗.๐๐ – ๑๗.๑๕ น.

พิธีปิด

หมายเหตุ:   1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๔.๓๐ น.

  

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้