โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

0
351

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
… สำหรับน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร ๔๑ ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะพระวิทยากร ๑.พระครูปริยัติกิจธำรง เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ พระมหาเมธี วชิรเมธี วัดกลางสุรินทร์ และพระมหานรินธร ปสนฺโน (หลวงตาสุจ) วัดป่าโคกคฤห์
… การแต่งกายชุดเฟรชชี่พร้อมสมุดกิจกรรมนักศึกษา (กิจกรรมบังคับชั้นปีที่ ๑) ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ลงนามโดยเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ประทับตราเข้าร่วมกิจกรรม กำหนดการดังนี้
—– วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๑ ลงทะเบียน ๐๘.๐๐ น. นักศึกษาหลักสูตร ค.บ. (สาขาวิชานาฏศิลป์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
—– วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๒ ลงทะเบียน ๑๓.๐๐ น. นักศึกษาหลักสูตร ค.บ. (สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาเคมี-เคมี (ควบ) และสาขาวิชาคณิตศาสตร์-สถิติประยุกต์ (ควบ))
—– วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๓ ลงทะเบียน ๐๘.๐๐ น. นักศึกษาหลักสูตรทั่วไป (สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการภาคธุรกิจ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการภาครัฐและสาธารณะ)
—– วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๔ ลงทะเบียน ๑๓.๐๐ น. นักศึกษาหลักสูตรทั่วไป (สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม)

หากไม่สามารถเข้าร่วมตามวัน เวลาดังกล่าวได้ ให้แจ้งต่อสภานักศึกษาล่วงหน้า

 ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ แฟนเพจ : สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้