28.8 C
Surin, TH
วันพฤหัส, กันยายน 19, 2019

งานปีใหม่_190108_0137

ข่าวล่าสุด

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยประกวดระดับประเทศ “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับรางสัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562  โดยโครงการมีอาจารย์ที่ปรึกษาประกอบด้วย ๑)อาจารย์เบญญาภา สุรสอน ๒)อาจ่ารย์กนกาญจน์  รีบเร่งรัมย์ และ๓)อาจารย์สุนิสา เยาวสกุลมาศ  และสำหรับรายชื่อนักศึกษา ประกอบด้วย ๑)นายอนุพงศ์ ...