29.3 C
Surin, TH
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2019

จดหมายเหตุประจำวัน มกราคม 4, 2019

ข่าวล่าสุด

ศึกษาดูงานที่โรงฆ่าสัตวมาตรฐาน อบต.สลักได ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒

คณาจารย์จากคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ประกอบด้วย อาจารย์เบญญาภา สุรสอน , อาจารย์วิชชุดา ยินดี และ อาจารย์กนกกาญจน์ รีบเร่งรัมย์ นำนักศึกษาสัตวศาสตร์ ปี2- ปี3 เข้าศึกษาดูงานที่โรงฆ่าสัตวมาตรฐาน อบต.สลักได ในรายวิชามาตรฐานฟาร์ม , รายวิชาการแปรรูปและการตลาดสัตว์เลี้ยง และรายวิชามาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ผู้บริหาร คณาจารย์และ นักศึกษาสัตวศาสตร์ ปี2- ปี3...