ด้วยห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขยายระยะเวลายืมหนังสือเพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ในช่วงปิดภาคเรียน กรณีพิเศษ จากยืมได้ 7 วัน เป็น 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2560