นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาได้ที่เว็บจองรายวิชา http://reg1.srru.ac.th/ , http://reg2.srru.ac.th/ , http://reg3.srru.ac.th/