ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษาตกค้างในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรเก่า

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ตกค้างรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรเก่า ขอให้ดำเนินการติดต่อประสานที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อขอลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2560 ภายในวันที่ 10 พ.ย. 2560 มีรายวิชาดังนี้