โครงการเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาแกนนำ เสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 4107 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ผ่านมา งานพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาแกนนำ เสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยโครงงานคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ  เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยการพัฒนาคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ