เก็บภาพกิจกรรม SRRU Big Cleaning Day : 8 พ.ย. 2560 : คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร