ประชาสัมพันธ์ : นักศึกษาคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรทุกท่าน

*****ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรทุกท่าน****
เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตพัฒนาแนวคิด และทักษะวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)” ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560
เวลา 12.30 – 16.00 น.
ณ ห้อง 4107 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร