คุรุสภาร่วมกับ 46 มหาวิทยาลัยเปิิดอบรม”9 มาตรฐานวิชาชีพครู”เพื่อขอรับใบประกาศวิชาชีพครู

คุรุสภาร่วมกับ 46 มหาวิทยาลัยเปิิดอบรม”9 มาตรฐานวิชาชีพครู”เพื่อขอรับใบประกาศวิชาชีพครู รายละเอียด