สถาบันวิจัยฯ “ประกาศรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561 รายละเอียด