ขอเรียนเชิญนักศึกษา ค.บ.เกษตรศาสตร์ ปี 5 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกฯ