โครงการบริการวิชาการ สาขาสัตวศาสตร์ สู่โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
#ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง