โครงการ #ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ

โครงการ #ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ โดยผลิตอาหารผสมเสร็จใช้เองในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
#หลักสูตรสัตวศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
ในวันที่ 7-8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์