ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ