โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 08.00 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์