วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 ณ ลานกิจกรรมคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมพิธีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ