ประชาสัมพันธ์: เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
25 – 31 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์