สาขา วท.บ.เกษตรศาสตร์ แนะแนวการศึกษาโรงเรียนแนงมุดวิทยา จ.สุรินทร์