ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่  23 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เริ่มเวลา 13.00น

(รูปภาพกิจกรรมร่วมแข่งขันของณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร “อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 45”)