โครงการกีฬาสีระหว่างคณะ “อินทนิลเกม ครั้งที่ 45” ประเภทของบุคลากร ประจำปีการศึกษา  2561 วันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กติกาในการแข่งขันกีฬา เกิดความสัมพันธ์ รักสามัคคีและมีมิตรภาพที่ดีต่อกันระหว่างคณะและเพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการแข่งขันกีฬา