หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน  เข้าร่วมโครงการในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ  ห้องประชุม 4114  คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร