ศิษย์เก่า วทบ เกษตร นายเจษฎา แยกดวง นายอาสารัตน์ รวดเร็ว และนายฉัตรชัย ถมปัทม์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 แก่คณบดี