คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ขอเรียนเชิญคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมโครงการสืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกท่าน  คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป   ณ ลานกิจกรรม คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความซาบซึ้ง เห็นคุณค่า ความสำคัญวัฒนธรรมไทยและแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่โพสพ
2. เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีทำบุญคูณลานสู่ขวัญข้าวให้คงอยู่สืบไปและยังช่วยกันทำนุบำรุง รักษาพระศาสนา
3. เพื่อเป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของไทย

Exit mobile version