ต่ิดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 31 ชั้น 3
โทรศัพท์. 044-041587,081-1466144  Line : rdisrru ส่งใบสมัครมาที่ E-mail : research@srru.ac.th