โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ ลานกิจกรรม คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
อาจารย์นันทา สมเป็น  คณบดีคณะเกษตรฯ  ประธานพิธีกล่าวเปิดงาน  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสืบสาน เผยแพร่และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของไทย(อีสานใต้) ให้คงอยู่สืบไป
และที่สำคัญอาจารย์วรพรภัฏ  ปัดภัย ที่เป็นแม่งาน  ทำให้งานโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวครั้งนี้สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์.