ในวันที่ 12 กรกฎาคม พศ. 2560  คณาจารย์ และบุคลากร นักศึกษาของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตเกษตร ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์