ในวนเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พศ. ๒๕๖๒ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ว่าที่ ร.ต. ไพฑูรย์ ทองสุข คณาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษา ภายในงาน ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประธานกล่าวเปิดงาน