อาจารย์วรพรภัฏ ปัดภัย นำนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ วิชาผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ ลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาดูงาน
ที่สายล้อมเงินฟาร์ม เป็นฟาร์มเลี้ยงแพะและแกะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์  ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ทางคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์และนักศึกษา ขอขอบคุณพี่เป็ดวิทยากรใจดีที่ให้ความรู้อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา
สำหรับการนำไปใช้ปฏิบัติจริงต่อไป.