ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และนักศึกษาได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ยังมีบางสาขาที่จำนวนนักศึกษายังไม่เต็มตามจำนวนแผนการรับ ดังนั้นจึงได้จัดทำประกาศเพื่อรับสมัครนักศึกษาประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่4) ในระหว่างวันที่ 2-15 มิถุนายน 2560 (ดังรายละเอียดตามประกาศที่ได้แนบมาพร้อมนี้)