ดำเนินการโดยหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์ ณ ศาลาประชาคมบ้านปันรัว ต.ตาเบา อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 25-26 พ.ค. 2560