ดำเนินการโดยหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ ณ อบต.หนองระฆัง อ.สนม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 29 พ.ค. 2560