โครงการออกค่ายอาสาที่โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) ในวันที่ 26 มกราคม 2562

หมายกำหนดการ