กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา
เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง
ประธานสภานักศึกษา (ภาคปกติ)
นายกองค์การบริหารนักศึกษา (ภาคปกติ)
นายกสโมสรนักศึกษาทั้ง 6 คณะ
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 28 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 28 ชั้น 1
กำหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้งทุกตำแหน่ง
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น.
สถานที่เลือกตั้ง : ตามประกาศมหาวิทยาลัย ที่ 055/2562
เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
สอบถามข้อมูลได้ที่ นายกิตติ พิลาศรี หัวหน้างานพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต มือถือ : 085-491-2775
คุณสมบัติ : ตามประกาศมหาวิทยาลัยที่ 055/2562 เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562