คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

รอบรั้วคณะเกษตร ตอนเช้า

ถ่ายภาพกิจกรรมยามเช้า 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ในเช้านี้นำเสนอกิจกรรมภาพโคบาล

ภาพบ่อกบ

Exit mobile version