ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562  ที่คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีนักศึกษาเตรียมฝึกวิชาชีพจาก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 5 คน เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติงานจริง ประกอบด้วย 1)นายเจษฎากร จำเริญใหญ่ 2)นายสุรวุฒิ ใยแก้ว 3)นายเจษฎา ศิลา 4)นางสาวลักขณา ล้อมไธสง  และ 5)นางสาวรัตนาภรณ์ ศรพรม  โดยอาจารย์นันทา สมเป็น คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้นักศึกษาเตรียมฝึกวิชาชีพอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ผศ.ดร.นิติพัฒน์  พัฒนฉัตรชัย