ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ดร. อารีย์  ไกรสูรย์   ได้เข้ารายงานตัวเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร