คณาจารย์และนักศึกษา คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมนำเสนอโครงการยาอยของนักศึกษา ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2562  “ออมสินยุวพัฒนารักษ์ถิ่นPlus”

กำหนดการ นำเสนอโครงการยา อย ของนักศึกษา