คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยอาจารย์นันทา สมเป็น คณบดี  ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ  ได้ประชุมปรึกษากรอบการบริหาร การดำเนินกิจกรรมต่าง  และการเรียนการสอน ของคณะในรอบปีการศึกษา 2562