คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1/2562

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยอาจารย์นันทา สมเป็น คณบดี  ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ  ได้ประชุมปรึกษากรอบการบริหาร การดำเนินกิจกรรมต่าง  และการเรียนการสอน ของคณะในรอบปีการศึกษา 2562

Exit mobile version