ขอให้นักศึกษาค.บ.เกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 – 4 ทุกคน เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ (Intensive Couse) ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ประชุมไอยเรศชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์