การประชุมงานพัฒนานักศึกษาคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร วันจันทร์ที่  4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น.

  ว่าที่ รต.ไพฑูรย์  ทองสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานจัดการประชุมงานพัฒนานักศึกษาเตรียมงาน ประกอบด้วยเรื่อง 1)งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และ2)การจัดทำชุดเสื้อซ็อบและเสื้อกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง 43204 อาคารปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา  โดยผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวประกอบด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา.