นักศึกษา ค.บ.เกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรม  เข้าร่วมงานสัมนนาการปฏิบัติการสอน ทั้งหมด 18 สาขา แบ่งการนำเสนอเป็นการจัดนิทรรศการและบรรยาย